Make your own free website on Tripod.com
 
หลักการ
     เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ จึงกำหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ไว้ดังนี้
     1. เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
     2. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
     3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยาภาพ
     4. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้
     5. เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
จุดหมาย
     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
     1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
     2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า

     3 มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงาน ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
     4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต
     5. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
     6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
     7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นผลเมือดี ยึดมั่นในวิธีชีวิต และการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
     8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
     9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
วิสัยทัศน์โรงเรียน
     โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพขององค์กร บุคลากร และประสิทธิภาพการจัดการสอนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้บรรยากาศของการเรียนรู้ที่เน้นให้เกิดการพัฒนา คุณภาพและศักยภาพ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และยั่งยืน และเป็นผู้นำชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
พันธกิจ เป้าหมาย/ตัวชีวัด (นำวิสัยทัศน์มากำหนดเป็นพันธกิจ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมาย ( Target )
ตัวชีวัด
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร - ครู อาจารย์ นักการภารโรงและนักเรียน - ครู อาจารย์มีคุณภาพมากขึ้น
- นักการภารโรงมีคุณภาพมากขึ้น
- นักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น
2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน - ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
- เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ครูใช้นวัตกรรมทางการศึกษามากขึ้น
- สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น
3. ส่งเสริมความมีวินัย นักเรียน นักเรียนมีวินัยมากขึ้น
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น
5. พัฒนาบรรยากาศของการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน - สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนามากขึ้น
6. โรงเรียนเป็นผู้นำชุมชนในด้านต่าง ๆ - บริการวิชาการอาชีพ
- อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ให้บริการวิฃาการอาชีพมากขึ้น
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น