Make your own free website on Tripod.com
     
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
               เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมที่สมบูรณ์ จนสามารถมีลักษณะเป็นคนดี เป็นคนเก่ง
มีเอกลัษณ์ความเป็นไทย กล่าวคือ
          1. คนดีเซิมพิทย์
               1.1 มีระเบียบวินัย
               1.2 รักความสะอาด
               1.3 ประหยัด
               1.4 สุภาพอ่อนโยน
          2. ปลอดยาเสพติด
               2.1 ร่างกายแข็งแรง
               2.2 ร่าเริ่งแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี
               2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
               2.4 ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
          3. อุทิศตนเพื่อสังคมและโรงเรียน
               3.1 บริการสังคม
               3.2 บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
               3.3 ร่วมกิจกรรมชุมชน
          4. หมั่นเพียรเพื่ออนาคต
               4.1 ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
               4.2 สร้างและแสดงผลงาน
               4.3 รู้คุณค่าตนเอง
               4.4 ตัดสินใจโดยมีเหตุผล
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเซิมพิทยาคม
เพื่อให้การจัดการเรียนกาศึกษาของโรงเรียนเซิมพิทยาคม เป็นไปตามหลักหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ตามนระเบียบการศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดโคตรงสร้างของหลักสูตรดังนี้
 
1. ระดับช่วงชั้น
1.1 ระดับช่วงชั้นที่ 3 หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1.2 ระดับช่วงชั้นที่ 4 หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

2. สาระการเรียนรู้ โรงเรียนวิเคราะห์ และจัดทำตามสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่กรมวิชาการกำหนดตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในกรอบ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด
นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
4. มาตรฐานการเรียนรู้ จัดมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นแกนกลางในการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยระบบบูรณาการ สาระการเรียนรู้
4.2 จัดให้มีโครงงานในระดับชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ด้วยวิธีบูรณาการกลุ่มสาระ
4.3 กำหนดแนวทางให้ผู้เรียนเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร
4.4 มีระบบการใช้ห้องเรียน ห้องพิเศษ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน